+ 0973939388     |     Email : contact@mobiliser.info

Đào tạo Bán hàng

mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo bán hàng từ cơ bản đến nâng cao.

Đọc thêm …

Đào tạo Lãnh đạo

mobiliser phát triển chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo gắn liền với triết lý, giá trị của tổ chức.

Đọc thêm …

Đào tạo Phát triển Nhóm

mobiliser phát triển các hoạt động đào tạo trải nghiệm nhóm phù hợp với mục tiêu, bối cảnh, thời gian, địa điểm và nội dung hoạt động của tổ chức.

Đọc thêm …