Kỹ năng Lãnh đạo Thiết yếu

Đào tạo Lãnh đạo dựa trên Chuẩn Năng lực Lãnh đạo

mobiliser phát triển chương trình đào tạo lãnh đạo dựa trên khung năng lực lãnh đạo. Đối tượng tham gia là đội ngũ quản lý từ Trưởng nhóm, Lãnh đạo cấp phòng ban đến Ban tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và Lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

mobiliser cung cấp các chương trình đào tạo lãnh đạo từ cấp cơ sở đến cấp chiến lược.
apollo

everest

atlantic

atlantic

Kỹ năng lãnh đạo thiết yếu (Atlantic©)

Mô tả
alpha-sales
● Chương trình Atlantic© cung cấp các kỹ năng lãnh đạo cơ bản dành cho các nhà quản lý điều hành công việc hàng ngày.
Thời lượng
Duration
● 2 days++
Đối tượng tham gia
Who Must Attend?
● Lãnh đạo cấp phòng ban, nhóm.
● Những người hàng ngày làm việc trực tiếp với các cán bộ, nhân viên ở nhóm, phòng ban, bộ phận để giải quyết các việc phát sinh trong công việc, thực thi các chính sách.
Đề cương chương trình
Program Outlines
● Lãnh đạo và quản lý
● Điều hành cuộc họp
● Quản lý thời gian
● Lập kế hoạch
● Quản lý nhóm làm việc
● Động viên khuyến khích
● Huấn luyện tạo kết quả
Công cụ và hoạt động
Activities and Tools
● Các vai trò lãnh đạo
● Công thức điều hành cuộc họp
● Ma trận IU
● Khung 5W2H
● 5Ps về nhóm
● mDISC
● Quy trình huấn luyện
leadership
Đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người

Chúng tôi tin tưởng rằng việc tham gia chương trình chỉ là bước đầu trong quá trình học tập, ứng dụng của học viên vào công việc. Mobiliser đã phát triển Mô hình Đào tạo Đột phá Mobiliser – MBTTM nhằm đảm bảo việc đào tạo gắn chặt với kết quả và thực tế công việc.

Đọc thêm …

mobiliser cung cấp dịch vụ huấn luyện thực hành (OJC – On the job Coaching). Dịch vụ được phát triển trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về quá trình học của người lớn với khung huấn luyện tốt nhất trên thế giới hiện nay.

Sau mỗi hội thảo, chúng tôi thực hiện theo dõi, huấn luyện 1:1 với học viên nhằm khuyến khích việc ứng dụng trong công việc của học viên.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm …

Thinking about the authenticity of this university or college essays? Our trained freelance writers are ready to provide you with the most appropriate plagiarism checker companies for article writing plagiarism complimentary papers and essays .

Spend money on custom made essay from our qualified simply writing care at the most competitive prices and also of the highest quality. Discussion the tightest output deadlines is certain by consistent writers .

Buying a solid online store to pay for stellar essays? Paying off our spectacular writers for having your essays professionally written will be the excellent answer to the problem .

Sick of your pencil? Have certainly no thoughts on the topic? Have a need to join your job with studying? Or just your neighbors is having a party of the year except you .