Đào tạo Lãnh đạo

mobiliser phát triển chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo gắn liền với triết lý, giá trị của tổ chức.