Phương pháp

Mô hình Đào tạo Đột phá của mobiliser

(mobiliser’s Breakthrough Training Model – MBT)

mobiliser đảm bảo việc Đạt được và Gặt hái Kết quả Kinh doanh thông qua Phát triển Con người như thế nào?

mobiliser phát triển mô hình đào tạo đột phá (mobiliser’s breakthrough training model – MBT) để đảm bảo việc đạt được và gặt hái kết quả kinh doanh của tổ chức thông qua việc phát triển con người.

3 Nguyên lý nền tảng >>> 4 bước Thiết kế Hệ thống >>> Phát triển Con người >>> Gặt hái Kết quả Kinh doanh

3 Nguyên lý nền tảng

img5

Mô hình đào tạo đột phá MBT được phát triển dựa trên 3 nguyên lý nền tảng:

  1. Gắn với Kết quả (Result based)

 • Tầm nhìn, sứ mệnh và các mục tiêu của công ty
 • Các chỉ số hoạt động, đánh giá kết quả và yêu cầu đối với vị trí được đào tạo
  2. Đi liền với ứng dụng trong công việc (Job associated)

 • Các bản mô tả công việc, phân công công việc
 • Kế hoạch phát triển cá nhân
  3. Vận dụng các thực tiễn tốt nhất (Best practices applied)

 • Công ty
 • Ngành
 • Các tổ chức trên thế giới

4 bước Phát triển Hệ thống

img6

Mobiliser sử dụng quy trình 4 bước DIFP trong thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo nhằm tạo lập các kết quả tức thì và hiệu quả dài hạn cho khách hàng.

  1. Thiết kế (Designing)

 • Làm rõ các kỳ vọng
 • Thiết kế các chương trình
  2. Triển khai (Implementing)

 • Lựa chọn người học
 • Làm rõ kỳ vọng
 • Tạo lập các cam kết tham gia
 • Cung cấp các công cụ
  3. Tinh chỉnh (Fine Tuning)

 • Luyện tập
 • Thực hành
 • Đánh giá
  4. Phát triển (Performing)

 • Tạo thói quen sử dụng các công cụ

Phát triển Con người

img7

Đứng trên giác độ của người học, mobiliser bám sát vào 11 yếu tố sau để đảm bảo lộ trình học tập (learning journey) dành cho người học:

 1. Lựa chọn kỹ càng người học
 2. Làm rõ các kỳ vọng từ tổ chức và người học
 3. Tạo sự cam kết tham gia từ các phòng ban và bản thân người học
 4. Cung cấp công cụ được đơn giản hóa
 5. Gắn kết với các trách nhiệm công việc hàng ngày và mục tiêu phát triển của tổ chức
 6. Chia sẻ và học hỏi từ những người khác
 7. Vận dụng ngay vào công việc hàng ngày
 8. Luyện tập và luyện tập
 9. Tạo lập môi trường ứng dụng trong công việc
 10. Khuyến khích các nỗ lực, hành vi tốt
 11. Đánh giá và nhân rộng

Gặt hái Kết quả Kinh doanh

img8

Đứng trên giác độ phát triển kinh doanh, 6 đặc điểm dưới đây đảm bảo việc đào tạo, phát triển lực lượng được chuyển đổi thành các kết quả cho tổ chức:

  1. Khảo sát

 • Bản mô tả công việc/Các yêu cầu về năng lực của vị trí được đào tạo/Kỳ vọng về các hành vi mới sau chương trình đào tạo/Kỳ vọng về lộ trình triển khai
  2. Thiết kế

 • Đề cương chương trình/Chương trình chi tiết, các công cụ, các tình huống/Các tài liệu học tập
  3. Triển khai

 • Đào tạo người lớn/Sự tham gia của giảng viên và người học
  4. Theo dõi

 • Luyện tập/Tạo lập môi trường để ứng dụng trong công việc
  Sự tham gia của các cấp quản lý
  5. Đánh giá

 • Hành vi trong công việc/Kết quả công việc đạt được
 • Các lĩnh vực cần tiếp tục cải thiện
  6. Nhân rộng

 • Thúc đẩy hiệu quả đào tạo với cá nhân và tổ chức
 • Nhân rộng: đảm bảo việc đào tạo liên tục và đóng góp vào kết quả hoạt động của tổ chức

He would hold up cards and ask people what the drawings look like, paper writing service and the idea behind the test is that people will project their feelings onto ambiguous stimuli.