Đào tạo Phát triển Nhóm

mobiliser phát triển các hoạt động đào tạo trải nghiệm nhóm phù hợp với mục tiêu, bối cảnh, thời gian, địa điểm và nội dung hoạt động của tổ chức.